Επαγγελματικός Οδηγός Ιωαννίνων

Το Blog του Επαγγελματικού Οδηγού Ιωαννίνων

 • Αρχική
  Αρχική Εδω θα βρείτε όλες τις αναρτήσεις.
 • Ετικέτες
  Ετικέτες Προβολή λίστας ετικετών που έχουν χρησιμοποιηθεί στο blog.

13 δράσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τις 13 δράσεις του υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης για την ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης ∆ραγασάκης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε µε το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικής Συνοµοσπονδίας Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας.

Οι δράσεις αυτές αφορούν στη δηµιουργία νέου πλαισίου ίδρυσης, λειτουργίας και εποπτείας επιχειρήσεων, στη χρηµατοδότηση της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας, καθώς και στη διαρθρωτική στήριξη και ενίσχυση των ΜµΕ.

Αναλυτικά:

 1. Ψηφιακή σύσταση επιχειρήσεων. Η ηλεκτρονική σύσταση επιχειρήσεων (e-ΥΜΣ) λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2018 για τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες και θα επεκταθεί σταδιακά σε όλες τις νοµικές µορφές. Εντός του 2018 συστάθηκαν 1.258 επιχειρήσεις µέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, µε τον µέσο χρόνο ίδρυσης να είναι µικρότερος από µία ηµέρα (19 ώρες).
 2. Απλούστευση αδειοδότησης. Μέχρι σήµερα έχουν υποβληθεί πάνω από 55.000 γνωστοποιήσεις, µε το εργαλείο της γνωστοποίησης και το ηλεκτρονικό σύστηµα που την υποστηρίζει να έχουν «αγκαλιαστεί» από την επιχειρηµατική κοινότητα.
 3. Νέο πλαίσιο εποπτείας. Προετοιµάζεται νοµοσχέδιο το οποίο θα κατατεθεί προς ψήφιση εντός του πρώτου τριµήνου του 2019, για την αναµόρφωση του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), µε στόχο ταχύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις.
 4. Ψηφιακό Βήµα και Ψηφιακό Αλµα. Περιλαµβάνονται δύο σηµαντικές δράσεις συνολικού προϋπολογισµού 100 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισµό και την ψηφιακή αναβάθµιση (εξοπλισµός τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας, λογισµικό, σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο, ηλεκτρονικό κατάστηµα κ.ά.) των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων: το Ψηφιακό Βήµα και το Ψηφιακό Αλµα.
 5. Εργαλειοθήκη επιχειρηµατικότητας. Από 6 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει η δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηµατικότητας: Εµπόριο – Εστίαση – Ιδιωτική Εκπαίδευση», η οποία στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάµενων µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εµπόριο για την αναβάθµιση της επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους στους τοµείς α) κατανάλωσης ενέργειας, β) χρήσης τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, γ) υγιεινής και ασφάλειας, δ) εφοδιαστικής αλυσίδας.
 6. Μικροπιστώσεις. Σύµφωνα µε το σχετικό σχέδιο νόµου, το οποίο βρίσκεται σε δηµόσια διαβούλευση, προβλέπονται τρεις δυνατότητες ενίσχυσης: παροχή ρευστού έως 25.000 ευρώ για την κάλυψη επενδυτικών αναγκών ή ως κεφάλαιο κίνησης, κάλυψη χρηµατοδοτικής µίσθωσης έως 25.000 ευρώ για την απόκτηση εξοπλισµού, παροχή εγγυήσεων έως το όριο των 25.000 ευρώ.
 7. Αναπτυξιακή Τράπεζα. Το σχέδιο νόµου βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης και σύντοµα θα κατατεθεί προς ψήφιση.
 8. Αλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία. Τον Μάρτιο του 2019 αναµένεται η ενεργοποίηση του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, µε τις εµπορικές επιχειρήσεις να είναι και εκεί επιλέξιµες για δανειοδότηση. Ακόµα υφίσταται το Ταµείο Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (EquiFund), ενώ έχουν τοποθετηθεί 11 εκατοµµύρια ευρώ στο Ταµείο Υποδοµών για τη χρηµατοδότηση δηµοσίων έργων και διαχειριστή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ). Η διαδικασία βρίσκεται στη φάση της υπογραφής των επιχειρησιακών συµβάσεων µε τους ΕΧΟ.
 9. Εξωδικαστικός µηχανισµός. Παρατείνεται για έναν χρόνο η λειτουργία του εξωδικαστικού µηχανισµού, µε εισαγωγή νέων βελτιώσεων.
 10. ∆οµή στήριξης ΜµΕ. Εντός του  πρώτου τριµήνου του 2019 συγκροτείται ∆ίκτυο Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Μετασχηµατισµού Επιχειρήσεων, µε στόχο την εξειδικευµένη υποστήριξη των µικροµεσαίων. Στόχος η παροχή υπηρεσιών σε περίπου 2.000 επιχειρήσεις ανά έτος για διά ζώσης επικοινωνία και διαχείριση, ενώ θα εξυπηρετηθούν µέσω των ηλεκτρονικών εργαλείων, της πλατφόρµας αυτοδιάγνωσης κ.ά. άλλες περίπου 2.000 επιχειρήσεις κατ’ έτος.
 11. Ανοιχτά κέντρα εµπορίου. Πρόκειται για δράση µε συνολικό προϋπολογισµό 50 εκατ. ευρώ. Μέχρι και σήµερα έχουν κατατεθεί 82 προτάσεις, οι οποίες αξιολογούνται, µε σηµαντική ανταπόκριση από δήµους και εµπορικούς συλλόγους.
 12. Πολιτική για επιχειρήσεις σε λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές. Εντός του πρώτου τετραµήνου του 2019 θεσµοθετείται πολιτική µε στόχο την παροχή λειτουργικών δαπανών µε τη µορφή µισθολογικού κόστους, σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις σε λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές. 13Ενίσχυση της εξωστρέφειας του εµπορίου. Η ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ζήτηµα προτεραιότητας για την ελληνική κυβέρνηση, και το εµπόριο µπορεί να έχει σηµαντική συµβολή στην επίτευξη του στόχου που θέτει η Ολιστική Αναπτυξιακή Στρατηγική για συµµετοχή των εξαγωγών στο ΑΕΠ σε ποσοστό έως και 50% µέχρι το 2025. Στην κατεύθυνση αυτή, το υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης αναβαθµίζει πολιτικά την Επιτροπή Εξωστρέφειας σε Κυβερνητικό Συµβούλιο Εξωστρέφειας, ενώ ενισχύει το Enterprise Greece, που καθίσταται κεντρικός βραχίονας υλοποίησης της πολιτικής για την προώθηση των εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων.

Πηγή:epiruspost.gr

 Μεταφορική Χαμπέζης - Μεταφορές - Μετακομίσεις σε όλη την Ελλάδα